Kelkaj donitaĵoj

Jam en 1938 iu pastro Henri De Greef fondis en Nederlando asocion kun la nomo "Bond zonder Naam" (Movado sen Nomo).

En 1957 Phil Bosmans, katolika pastro en Belgio, ricevis la taskon por oku-piĝi pri fondo de "Bond zonder Naam" en Belgio. En unu jaro li havis 20.000 interesitojn.

Lia baza ideo estis ke en la moderna socio, oni havas tro multe da atento por strukturoj, por tekniko kaj teknologio kaj emas forgesi la simplajn homajn be-zonojn. Tial li emfazis la "Kulturon de la Koro". Li i.a. atentigis la publikon per la presado kaj dissendado de kartoj, kiuj havas simplan trafan mesaĝon. Li nomis ilin "levilkartoj" por levi la homan nivelon en la socio. Foje la slogano sur tia karto estis milda, humurplena, foje ĝi estis akra. La strukturo de la movado fariĝis tute volontule : membreco estas senpaga, nura anonco sufiĉas. Sed la aliĝintoj promesas atenti pri la Kulturo de la Koro. Mirige estas ke - sen almozpeti - spontaneaj donacoj ĉiam sufiĉis por kovri la pres- administrad- kaj afrankokostojn. La movado rapide kreskis al 300.000 membroj.

Phil Bosmans rimarkis ke tiu bezono je Kulturo de la Koro estas universala. Lia agado ko-mencis en Flandrio kaj do en la nederlanda lingvo. Sed Bosmans instigis kaj subtenis si-milajn iniciatojn en la franclingva parto de Belgio kaj eksterlande. Tiel fondiĝis 11 pliaj aso-cioj, kiuj estis aŭtonomaj.

Bosmans simpatiis kun Esperanto kaj komprenis ke ĝi havas eblecojn por plivastigi la ho-rizonton por la mesaĝoj pri la Kulturo de la Koro.

En 1980, nova esperantisto, Jos Kerfs, ekkontaktis kun Bosmans. Kune kun du amikoj kaj kelkaj spertaj esperantistoj en Antverpeno (Ludo Jongelinghs, Ivo Durwael Kaj Paul Van Huffelen), li fondis la 12an sekcion: "Movado sen Nomo" en la 30a de januaro. Bond zonder Naam fi-nance subtenis la starigon. Eldoniĝis 6 levilkartoj en la jaro. La bazaj principoj restis sa-maj : senpaga membreco, sed la membroj promesas atenti pri la Kulturo de la Koro kaj eventuale finance kontribuas laŭ siaj deziro kaj ebleco. La unua slogano, kiu ankaŭ respe-gulas la esencon de la movado, estis "Pli bona mondo komenciĝas en via propra Koro". Evidente okazis diversaj ŝanĝoj en la estraro sed preskaŭ ĉiuj restis dum longa tempo en la gvidorgano. Multaj personoj kontribuis ekster la estraro. Ni ne mencias nomojn, ĉar la titolo de la movado ankaŭ aludas la anonimecon en la aktivecoj. Bedaŭrinde, la fondinto forpasis.

Ekde la komenco, la agado estis en harmonio kun Bond zonder Naam, sed tute sende-

Responsive image

©MsN -2018