Senpagaj membroj

Ĉiuj homoj kiuj interesiĝas pri pli bona mondo, pri kulturo de pardonemo, malegoismo, estas bonve-naj en nia rondo. Simple sendu mesaĝon per la paĝo Kontaktu nin. Ni ankaŭ spertis ke pluraj kursgvidantoj interesiĝas pri niaj sloganoj por uzi dum siaj kursoj, ĉar la slo-ganoj kaj akompana teksto estas sufiĉe mallongaj kaj interesaj. Simple sendu mesaĝon menciante kiom da ekzempleroj de la levilkarto vi deziras ricevi. (Atentu ke vi ne forgesas kontakti nin kiam vi translokiĝas k.s. por ke la mesaĝoj optimume atingas niajn membrojn kaj por ne vane elspezi afranko-kostojn.)

Subtenaj membroj

Tiuj kiuj povas donaci al ni (la ekvivalenton de) 15 eŭrojn aŭ pli, estas subtena membro" en tiu jaro. Tiamaniere vi povos helpi nin daŭrigi nian 100%-e volontulan kaj libervolan agadon, por kiuj ni ne rice-vas subvenciojn.

Speciala oferto: Ĉiuj membroj kiuj fariĝas subtena membro senpage ricevos nian novan eldonaĵon "Inspiraj rakontoj" : kolekto de 20 rakontoj el plej diversaj mondpartoj. Atentu, ne forgesu post transpago sendi al ni mesaĝon kun via aktuala kaj korekta adreso, por eviti perdiĝon de la libro.

Donacoj

Manieroj transpagi estas jenaj:

• per banko el eksterlando: IBAN BE75 9796 0877 6651 - BIC ARSPBE22
nur en Belgio: se vi deziras atestilon por la impostoj (validas nur por donacoj ekde 40 eŭroj), ĝiru al Bond-zonder-Naam (BE33 5230 8009 0046), kun la mencio "gift MsN".

©MsN -2018